مهندسی شیمی

گروه  مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:  علی حسنی جوشقانی

مرتبه علمی: استادیار

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

تلفن محل کار : 33412562

 

سوابق آموزشی

 

 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالاتت ISI (WOS) :

تعداد مقالات :  ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی :