ساعت حضور در هفته

 

ساعات حضور مدیر گروه  مهندسی صنایع

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

8-13

 

یکشنبه

8-13

 

دوشنبه

8-13

 

سه شنبه

-----

 

چهارشنبه

8-12/30

12/30-18/30

پنج شنبه

-----

-----