مهندسی صنایع

گروه  مهندسی صنایع

نام : عباس

نام خانوادگی : شیخان

سال تولد :

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه ارشد مهندسی صنایع

تلفن محل کار:33412568

آدرس پست الکترونیکی :