مهندسی عمران

گروه  مهندسی  عمران

نام : محمد

نام خانوادگی : میرحسینی

سال تولد :

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه ارشد و دکتری مهندسی عمران

تلفن محل کار : 33412573

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی عمران

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران

دکتری : مهندسی  عمران

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات ISI (WOS):

تعداد مقالات ISI-Listed: -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:

 تعداد ثبت اختراع: -

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:

 سوابق اجرایی: