مهندسی برق

گروه مهندسی برق

نام :محمد باقر

نام خانوادگی : توکلی

سال تولد :  1357

محل کار :  دانشکده فنی و مهندسی گروه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی برق

تلفن محل کار : 33412537

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

طراحی یک SAW RFID با ظرفیت بالا

دکتری

دکتر حسن حاج قاسم

دکتر فتحی پور

       


 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استاد

طراحی مدارهای مجتمع خطی

1390

1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استاد

آز الکترونیک 1

1381

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استاد

الکترونیک 1

1384

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استاد

مباحث ویژه پیشرفته 3

1391

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استاد

مباحث ویژه پیشرفته 1

1393

تاکنون


 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدیر گروه کارشناسی برق

دانشکده فنی و مهندسی

1/6/1384

1389

مدیرگروه کارشناس ارشد و دکترای برق الکترونیک

دانشکده فنی و مهندسی

1389

اکنون

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

1392

اکنون

 

 

                      مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date

Conference title

city

Paper title

2005

ENFORMATIKA 6 2005

hstanbol

Modified Levenberg-Marquardt Method for Neural Networks Training