مهندسی کامپیوتر

گروه  مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: نفیسه اوسطی عراقی

مرتبه علمی: استادیار

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر

تلفن محل کار : 33412558