مهندسی معماری

گروه  مهندسی معماری

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: سعید صالحی مرزیجرانی

مرتبه علمی: دانشیار

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه تحصیلات تکمیلی معماری

تلفن محل کار : 33412574

 

سوابق آموزشی

 

 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالاتت ISI (WOS) :

تعداد مقالات :  ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

: - تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی :