کارآموزی و پروژه

رعایت موارد ذیل توسط دانشجویان  دانشکده فنی و مهندسی  در خصوص درس کارآموزی الزامی است

  • دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ می کنند می بایست تا زمان حذف و اضافه همان ترم ، فرم معرفی به استاد راهنما و تعیین محل کار کارآموزی را از گروه مربوطه دریافت کرده و پس از تکمیل  امضاء  ها به دفتر  ارتباط به صنعت مراجعه کنند .عدم مراجعه  دانشجو در موعد مقرر ( تا سه هفته بعد حذف و اضافه ) به منزله حذف درس از طرف  دانشجو می باشد .

  • دانشجو می بایست درس کارآموزی و پروژه را در هر نیمسالی که اخذ کرده در همان نیمسال به دفتر ارتباط به صنعت مراجعه و پس از ارائه گزارش کارآموزی و پروژه (فایل ،سی دی ، متن صحافی شده و تاییدیه از محل کارآموزی) فرم نمره کارآموزی و یا فرم نمره پروژه دریافت کند در ضمن مهلت ارائه گزارش کارآموزی و پروژه برای هر نیمسال بشرح ذیل می باشد .

 

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم ( تابستان )

پانزدهم دی ماه آن ترم

پانزدهم خردادماه آن ترم

پانزدهم مهر ماه آن ترم