ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده                                                                                                                                                                                   

Deputy of Faculty of Engineering
 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد باقر توکلی

Mohammad Bagher Tavakoli -Ph.D

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

Electrical Engineering

مدرک تحصیلی : دکتری

Assist.Prof

مرتبه : استادیار

تلفن تماس : 33412537

 

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

 

Education and Research Manager

نام و نام خانوادگی : کاظم حسن نژاد

رشته تحصیلی : ادبیات

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن تماس : 33412552