لیست شماره تلفنهای دانشکده

برای شماره گیری شماره های داخلی از خارج دانشگاه از پیش شماره زیر استفاده نمایید

۰۸۶-۳۳۴۱xxxx

سمت

شماره تلفن

شماره تلفن

رییس دانشکده

دکتر توکلی

2536

34134023

دفتر رییس دانشکده

آقای سوادی

2535

معاون دانشکده- مدیر گروه مهندسی شیمی

دکتر حسنی جوشقانی

2538

34134028

دفتر معاون دانشکده

آقای کریمی

2537

کارشناس گروه مهندسی برق

خانم قلی خانی

2548

امور پژوهشی دانشکده

خانم صفر آبادی - خانم حسینی -خانم هزاوه ای

2541

کارشناس پیگیری

خانم خاکباز

2539

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای سبحانی

2545

میر گروه مهندسی مکانیک

دکتر جعفری

2546

کارشناس گروه مکانیک

خانم صفرآبادی

2547

مدیر گروه مهندسی  عمران

دکتر میرحسینی

2574

رئیس خدمات آموزشی و پژوهشی

آقای حسن نژاد

2552

کارشناس خدمات آموزشی

آقای الهیان

2551

مسئول امور دانشجویی

آقای مدنی

2576

کارشناس گروه مهندسی معماری

خانم میرآقاجانی

2574

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر  اوسطی

2556

کارشناس گروه کارشناسی کامپیوتر

خانم مطلبی

2571

مسئول ثبت نام وبرنامه ریزی

خانم رمضانی

2560

کارشناسان ثبت نام و برنامه ریزی

آقای حمزه لو- خانم بهزادیان پور

2561

مدیر گروه کارشناسی پتروشیمی و کارشناس

دکتر حسنی جوشقانی  و آقای محمدی

2562

مدیر گروه مهندسی صنایع و کارشناس

دکتر شیخان -آقای گازرانی

2568

دفتر مجله نساجی

دکتر هزاوه ای

2570

34134024

امورمالی دانشکده

آقای محمدی

2542

34132271

کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی عمران

خانم عاشوری

2574

مدیر گروه معماری و کارشناس

دکترصالحی

2544

مسئول اداره امتحانات و کارشناس

آقای مختاری - آقای کروبی

2575

دفتر هماهنگی

 آقای مظفری- آقای گودرزی

2577

سایت برادران

آقای سجادی

2585

آبدارخانه طبقه دوم دانشکده فنی 2

آقای رستمی

2382

آبدارخانه طبقه سوم

آقای بغدادی

2584

آبدارخانه  طبقه دوم

آقای قناتی

2582

آبدارخانه طبقه اول

آقای نعمتی

2581

آبدارخانه طبقه همکف

آقای موچانی

2580

آبدارخانه طبقه اول دانشکده فنی 2

آقای  دادور

2429

کارشناس گروه کارشناسی عمران

آقای خاکباز

2573